Zakelijke dienstverlening: visie-, organisatie- en teamontwikkeling

Overige diensten

In het kort: Binnen het notariaat, de makelaardij en de ICT-dienstverlening ontstaat regelmatig aanleiding om eens goed stil te staan bij de wijze waarop de organisatie functioneert en de onderlinge samenwerking gestalte krijgt. Die aanleiding komt onder meer voort uit ontwikkelingen binnen de branche, veranderende concurrentieverhoudingen binnen het eigen werkgebied en de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie. Soms is sprake van veel onvrede onder het personeel leidend tot veelvuldige personele wisselingen, soms is een bedrijf sterk gegroeid en is het management zoekende naar hoe op adequate wijze sturing te geven aan een grotere organisatie. Ook het aandienen van een mogelijke fusiepartner kan aanleiding zijn zich eens grondig te heroriënteren op de koers van de onderneming. Het proces van doorontwikkeling kan zowel betrekking hebben op strategie, profilering en positionering (extern gericht) als op kantoororganisatie, personeelsbeleid, aansturing, samenwerking en teamdynamiek (intern gericht).

Wat doen we: Onze bijdragen zijn gericht op: [1] het vergroten van het gezamenlijk inzicht in en begrip voor de binnen het bedrijf levende opvattingen, gevoeligheden, zorgpunten en wensen en verwachtingen, [2] het spiegelen van sterke en zwakke punten qua marktpositie en intern functioneren, [3] het vaststellen van een aantal dominante thema’s en het daarbij onderkennen van de noodzaak om ten aanzien daarvan verbeteringen te bewerkstelligen, [4] het ontwikkelen van een breed gedragen toekomstvisie inclusief gezamenlijke strategische doelen en [5] gezamenlijk gedragen voornemens tot verbetering en daartoe te ondernemen vervolgacties (routekaart).

Belangrijke methoden: gesprekken op basis van de resultaten van een vooraf ingevulde HRO gedragsscan, participerende observatie, SWOT, werken aan gemeenschappelijke kaders,  versterken leiderschap, feedback geven en ontvangen, vergadertechniek, vergroten collectief eigenaarschap en leiderschap, coaching en begeleiding bij leren en verbeteren.