Brancheorganisatie: onderzoek en advies

Overige diensten

In het kort: Het functioneren van de sectorale organisatie en de wijze waarop de besluitvormingsprocessen verliepen gaven aanleiding beide te onderzoeken en zo mogelijk tot verbetering te brengen. Als adviseur en procesbewaker heb ik me 6 maanden bewogen tussen het bestuur van de vereniging (focus op vergunninghouders/bedrijven), het stichtingsbestuur (focus op beroepsbeoefenaren), de raad van bestuur en de raad van toezicht van de gezamenlijke werkorganisatie, alsmede het managementteam. Als onderzoeker heb ik uiteindelijk antwoord gegeven op de vraag op welke wijze de brancheorganisatie een perspectiefvolle toekomst tegemoet kan gaan. Daarbij heb ik uitgebreid stilgestaan bij de (on)mogelijkheden om de ontstane bestuurlijke impasse te doorbreken en een integrale aanpak van vraagstukken te bewerkstelligen. In lijn daarmee heb ik advies uitgebracht over de organisatie-, management- en bestuurlijke besluitvorming-structuur. Alle bestuursorganen hebben overeenkomstig dit advies besloten en de voorgestelde acties tot uitvoering gebracht.

Wat doen we: Onze bijdragen waren gericht op: [1] het met elkaar de dialoog aan gaan, het gezamenlijk inzicht vergroten en het verkrijgen van meer begrip voor verschillende gezichtspunten, [2] het onderkennen van de noodzaak voor verandering, [3] het scherper in beeld krijgen van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen en [4] het advies uitbrengen over de organisatie-, management- en bestuurlijke besluitvorming-structuur.

Belangrijke methoden: persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken, participerende observatie, krachtenveldanalyse, conflictregulering, persoonlijke feedback, mental model shifting, werken aan gemeenschappelijke kaders, collectief eigenaarschap vergroten, coaching en begeleiding.